آغاز بازسازی و توسعه اورژانس بیمارستان شهدای لنجان