چرا مسئولان بانک مرکزی گذاشتند ۵۷۵ بدهکار بانکی ایجاد شود، مگر مقررات را نمی‌دانستند