هدایتی از مزایده کنار نکشیده است/ کار غیرقانونی نکردیم که نگران باشیم