حضور شوراي نظارت بر اسباب‌بازي کانون در نمايشگاه بازي و اسباب‌بازي