آمار عجیب از میزان مصرف بنزین در «دور دور»های خودروهای لوکس