چند مدیر سیما منصوب شدند/ مدیران جدید برای شبکه سلامت و کودک