ناشران موظف به نصب کپسول اطفای حریق در غرفه‌ها شدند