۶۰ درصد بن کارت های دانشجویی به بخش دانشگاهی اختصاص یافت