کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی خدمات رسانی به روستاها در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد