کاهش بافندگان فرش پس از پرداخت یارانه نقدی/ 40 درصد بازار صادراتی فرش در اختیار ایران است