تفحص از سازمان زندان‌ها در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد