۱۱ عنوان كتاب در حوزه اخلاق فناوری اطلاعات رونمایی شد