عکس منصوریان در آزادی، ادامه شعار علیه تیموریان و تقدیر از اعضای نمونه هلا‌ل‌احمر