بازدید معاون مطبوعاتی اداره ارشاد استان قم از دفتر خبرگزاری فارس