احتمال بازگشت خاوری را ضعیف می‌دانم، اما ناامید نیستم