بیشتر ملی پوشان در مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان حضور دارند