دیدار نماینده نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعضای انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان