توقف اتلتیکو مقابل لوانته/شاگردان سیمئونه مکان سومی خود را تثبیت بخشیدند