وجود 10 هزار ساختمان غیرمجاز در یکی از شهرهای حاشیه تهران