استخدام جدید دفتر امور انبوه سازی مسکن در سراسر کشور