پیشنهاد تغییر نام دانشگاه خوارزمی به دانشگاه معلم در شورای شهر تهران مطرح شد