پیمان اکبری: همه تیم‌ها با قدرت کامل آمده‌اند اما تجربه ما هم بیشتر شده است