تحقیقات پزشکی از مصادیق بارز ضرورت تعاملات بین‌المللی است