تجاوزگری داعش و عربستان به کشورهای اسلامی در راستای تأمین منافع غرب است