238 میلیاردتومان خسارت سیل رودبارقصران/ ضرورت تقویت و توسعه روستاهای شمیرانات