ایران و استرالیا در مبارزه با تروریسم مواضع مشترکی دارند