راه اندازی مرکز نوآوری فناوری اطلاعات/ ایجاد پارک تجاری فاوا