توقعات از قوه قضاییه به‌دلیل اقتدار این دستگاه است