ترکیب سایپا و استقلال خوزستان/ سیدصالحی برابر شاگردان آقامعلم