دولت تدبیر و امید به نشاط اجتماعی و اعتمادسازی جوانان توجه جدی دارد