ايجاد 306 فرصت شغلي براي مددجويان تحت حمايت نورآبادي در سال 93