وزارت علوم مقابل شعارهای علیه نظام و اسلام در نشریات دانشجویی می‌ایستد