ثبت وقایع حیاتی تا 99 درصد در مهلت قانونی انجام می‌شود