کیوان محمدی به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد