مسابقات قرآن همدلی و همگرایی مسلمانان را افزایش می دهد