شعار علیه آندو با نشان دادن اسکناس/ واکنش غیرمتعارف تیموریان!