بررسی سیاستگذاری‌های جدید کمیته امداد در کمیسیون برنامه و بودجه