«مجتهد» از توصیه امیر کویت به پسر ملک سلمان پرده برداشت