توضیحات علیرضا معظمی نیا درباره گفت و گویش برای خرید پرسپولیس / همچنان آماده ایم