یکی از وظایف ناجا جلوگیری از تعمیق چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی است