طرح دانشجویی «ایران مرز پرگهر» در استان هرمزگان برگزار شد