تعجب برانکو از عدم استقبال هواداران و برتری عددی ماموران نیروی انتظامی نسبت به تماشاگران