قهرمانان بین المللی کشور باید با سواد و متواضع باشند