بمب گذاری های نزدیک بغداد دست کم هشت کشته بر جای گذاشت