تخفیف ویژه سوره مهر هر روز به یک کتاب؛ فردا «لشکر خوبان»