یک هزار و 488 میلیارد ریال معامله فرابورسی در روز جاری انجام شد