درخواست سخنگوی قوه قضاییه از مردم مهاباد: صبر داشته باشید