بازگشت مرادی به وزنه‌برداری با پایان دوران محرومیت