در نمایش «توران»، دست بردن در زمان و مکان را تجربه کردم