قرارداد میان نویسنده و ناشر باعث تعهد طرفین می‌شود